cbis:1954480

Gisslingö

Gisslingö 8 km nordost om Kapellskär är ostligast av de större öarna i Roslagens ytterskärgård. Ön ingår i områden av riksintresse för naturvård, natur & kulturvärden, friluftsliv och totalförsvar.
Skärgård

Information

Gisslingö är 2,5 km lång, i huvudsak barrskogsbevuxen med inslag av både kärr och hällmarker. Rester av gamla odlingsmarker som delvis sköts än i dag finns på öns västra del. Förutom gårdsbebyggelsen på västra Gisslingö är ön obebyggd. Endast ett smalt sund skiljer ön från Korsö i söder och de båda öarna håller sakta men säkert på att växa samman.

I Gisslingö naturreservat på öns norra del ingår både skogsmark och våtmarker samt större delen av sjön Stormaren. Skogen utgörs mest av gammal barrskog med inslag av lövskog. I området väster om Stormaren, som i huvudsak utgörs av igenväxande naturbetesmarker, finns bl a ask med spår av tidigare hamling.

Allemansrätten gäller i naturreservatet. Det innebär bl a att du får tälta i högst två dygn i följd på samma plats.
För att skydda naturreservat är det förbjudet att bl a gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten. Att gräva upp växter, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar är inte heller tillåtet.
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturskogsartade skärgårdsskog, lövrika skogar, naturliga våtmarker och sjö med växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden i miljöerna ska bevaras.

Reservatet ska vara tillgängligt för friluftslivet på ett sätt som inte äventyrar naturvärdena.
I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida år 2019. Passera inte under lutande träd och klättra inte på fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt. Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.          

Gisslingö finns omnämnd som ”Gäslingeöhn” på en karta från 1697 där det också framgår att gränsen mellan Rådmansö och Vätö socknar gick tvärs över ön. Under rysshärjningarna år 1719 tog befolkningen på öarna Tjockö och Tyvö sin tillflykt till borgen på Gisslingö, en skogklädd berghäll omgiven av mossar och myrar.

Ön tillhörde ursprungligen Lidö herrgård men köptes ut från Lidö år 1899 av Carl-Erik Pettersson. Han flyttade till Gisslingö redan 1879 och levde sina första 20 år som torpare innan han köpte Vätö-delen av ön. Waxholmsbolaget trafikerar Gisslingö under större delen av året, förutom när isen ligger.

Bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.

Bryggans position:

Latitud 59,7728
Longitud 19,1543

Tidtabeller och mer information – Waxholmsbolaget