Rimbo kyrka

Rimbo, Norrtälje

Rimbo kyrka

Genom att gå igenom klockstapeln från 1825 kommer man fram till kyrkan. Kyrkan vi ser idag är från 1400-talet, den är byggd i sten men gavlarna lyser tegelröda.Det finns belägg för att här har funnits kyrkor tidigare.Den första var i trä, som under 1200-talet ersattes av sten.Av stort intresse är målningarna som till stor del förstördes genom kalkning och restaurerades så sent som 1900. Här visas nämligen de sju sakramenten som kyrkan förvaltade före reformationen och som finns kvar än idag, i den katolska kyrkan. När man nyligen renoverade kyrkan fann man altarskivan från medeltiden, lagd som "lock" på den Hornska familjens gravkor. Den har fått sin givna plats igen på altaret.Sakramentskpet kommer från en tidigare kyrka, tillvekat på 1300-talet.Kyrkans nattvardskalk och patén från 1300-talet räknas som de värdefullaste i sitt slag i Sverige.Kyrkan står under apostel Andreas beskydd vilket man kan se på det sneställda korset på vänstra gaveln.Votivljustaken under läktaren har ritats av prosten Svante Hagman och tillverkats av smeden Curt Wägerth på Wira bruk.På östra gaveln finns en runsten inmurad, den lyder:"Anund och Erik och Håkon och Ingvar reste dena sten efter Ragnar, sin broder. Gud hjälpe hans ande."Öppentider 2010 4 juli- 1 augusti kl. 11.00-16.00